SELAMAT DATANG

Saudaraku, selamat datang di blog GITA PUJA. Saudaraku, berbagi ilmu pengetahuan, wawasan, dan apa pun yang kita miliki merupakan ibadah. Senyampang masih dapat kita lakukan, mengapa tidak segera kita lakukan? Ayo segera berbagilah kepada kami dan kawan-kawan lainnya dengan cara memberi masukan, komentar, kritik, saran, catatan, dan apa pun tentang blog ini demi kebaikan kita bersama membangun peradaban bangsa dan negara di dunia. Selamat membaca, selamat menikmati sajian dalam blog ini, dan selamat berapresiasi. Salam takzim kami. Beres! Sehat! Sukses! Yes!

Minggu, 12 Oktober 2014

GEGARANE WONG AKRAMI


GEGARANIPUN AKRAMI
Dening: Puji Santosa

(Karonce mawi basa Jawi Krama saking buku Perkawinan Bahagia seratanipun Bapak R. Soenarto Mertowardojo)

Para sutresna Dwija Wara ingkang tuhu bekti dhumateng Sang Guru Sejati. Ing kalodhangan punika kula badhe atur seratan bab “Gegaranipun Akrami” ingkang karacik saking buku Perkawinan Bahagia seratanipun Bapak Paranpara, R. Soenarto Mertowardoyo, ingkang sampun kababar ing Dwija Wara ugi. Seratan punika namung adhedhasar ngemutaken dhumateng kita sadaya kados pundi sejatosipun mbangun bale wisma ingkang tuhu sae miturut Ajaranaipun Sang Guru Sejati.
Tembung “gegaranipun” punika asal saking tembung “garan”, tegesipun ‘kajeng ingkang dipunangge cepengan’, umpaminipun ‘garan pacul’, ‘garan arit’, utawi ‘garan peso’. Sabanjuripun, tembung “garan” punika wau dados tembung andhahan dwipurwa (reduplikasi) “gegaran“ saha angsal panambang “-ipun” dados “gegaranipun”, ingkang nggadhahi teges ‘sarana’ utawi ‘pirantos ingkang dipunangge cepengan’. Dados, tembung “gegaranipun akrami” punika tegesipun ‘ingkang dados cepeng-cepenganipun anggonipun mbangun bale wisma, jejodhoan, utawi salaki-rabi supados bale wismanipun saget gesang tata tentrem kerta tur raharja sak lami-laminipun.
Menapa ta ingkang dipunangge cepengan minangka sarana mbangun bale-wisma? mBoten wonten sanes kajawi amung “ati pawitanipun”. Inggih amung manah, nala utawi tyas ingkang tuhu budi luhur. Dados, ingkang minangka sarana mbangun bale wisma punika mboten rupi ingkang sulistya ing warni, kawasisan, pangkat, derajat, jabatan, trahing ngaluhur rembesing madu, saha mboten ugi arupi arta, bandha, sarta rajabrana. Awit ati ingkang becik bebudhenipun saget mbeta bebrayan bale wisma dumugi gesang mulya sak lawasipun, mboten damel gesang sangsara utawi nistha papa cintraka sajronipun mbangun bale wisma. Awit ing sajronipun mbangun bebrayan bale wisma punika ingkang dados jalaran padudon, pasulayan, cecongkrahan, mboten wonten malih kajawi udreg-udregan bab bandha, kacanthol gebyaring wentis kuning, saha tuna budi utawi budi asor ingkang mboten nyiswa.
        Gegaranipun tiyang akrami, salaki-rabi, jejodhoan, utawi mbangun bale wisma punika sampun katerangaken kanthi cetha kados kasebat ing tembang asmaradana makaten.
          Gegarane wong akrami,
          dudu bandha dudu rupa,
          amung ati pawitane,
          luput pisan kena pisan,
          yen gampang luwih gampang,
          yen angel angel kalangkung,
          tan kena tinumbas arta.
        Tembang asmaradana ing nginggil asring minangka ular-ular temanten ingkang isinipun maweh tuntunan dhumateng temanten enggal bab mbangun bale wisma ingkang tuhu sakinah warahmatan. mBoten nami aneh manawi tembang asmaradana punika dados kaloka ing saindengipun bumi nuswantara Jawa. Manawi sinawang satleraman, surasanipun tembang asmaradana punika gampang dipunlampahi, mboten angel. Nanging, sejatosipun tembang punika maweh tuntunan ingkang langkung lebet bab mbangun bale wisma supados tetep lestari dumugi kaken-ninen.

Kasunyatan ingkang Wonten
        Miturut kasunyatan dhawuhipun Pakde Narto ing buku Perkawinan Bahagia, inggih punika ingkang kalumrah dados daya tarikipun para wanita utawa priya lajeng jejodhoan, mbangun bale wisma, punika wonten  gangsal prakawis kados makaten:
(1)      rupi ingkang narik kawigatosan, manawi milih priya mesti ingkang gagah prakosa, bagus pideksa, gantheng, sembada, pokoipun sulistya ing warni; dene manawi milih wanita punika inggih ingkang tuhu sulistya ing warni, ayu, edipeni tur merak ati, kinyis-kinyis, saha gandhes luwes kados widodari ngejawantah ing bumi;
(2)    bandha donya, sugih raja-brana, mas picis, tumpakanipun mersi, saha omahipun gedhong magrong-magrong;
(3)       kawasisan, kapinteran, saha syukur-syukur ingkang sampun dados sarjana;
(4)      pangkat, drajad, semat, utawi kadudukanipun ing masyarakat, kadosta dados lurah, camat, bupati, walikota, gubernur, direktur, direktur jendral, menteri, pengusaha sukses, lan sanes-sanesipun ingkang gadhah panguwasa , lan
(5)     bebudhen ingkang luhur, watak utami, ati ingkang becik, budi pakarti luhur utawa berbudi bawa laksana.
        Mestinipun ingkang dados pilihan salaras kaliyan tembang asmaradana ing nginggil, inggih punika angka gangsal, bebudhen ingkang luhur. Manungsa ingkang budi luhur punika anggadahi watak utami wolung prakawis, sampun ngrasuk busana hastha sila, solah bawa ngremenaken lan saget damel tentremipun ati. Inggih amung bebudhen ingkang becik punika ingkang saget ngajak lumampah ing margi utami inggih margi bener ingkang tumuju dhateng pulo kabahagian. Syukur-syukur menawi ingkang dipunpilih punika sujalma ingkang anggadhai watak limang prakawis kasebat, inggih ingkang sugih bandha, inggih rupi ingkang sulistya, inggih ingkang wasis tur sampun sarjana, inggih pangkat derajat semat, saha inggih bebudhen ingkang tuhu luhur. Nanging, ingkang kathah-kathah punika sami milih angka satunggal utawi kalih. Salajengipun, kathah tiyang ingkang jejodhoan dados kuciwa, getun kedhuwung, saha klentu pilihanipun. Sayang, kuciwa utawi raos getun kedhuwung punika tansah telat tekanipun, tibanipun ing tembe wingking. Walah dalah lajeng tangisipun nguru-ara, golung koming

Wajibipun Tiyang Jejodhoan


Pakde Narto ing buku Perkawinan Bahagia dhawuh ngandika manawi wajibipun tiyang jejodhoan punika tansah rukun. Jalaran karukunan punika badhe tetep damel kasantosanipun bale wisma. Dene manawi crah, padudon, utawi cecongkrahan punika badhe damel bubrahipun bale wisma. Manawi tiyang jejodhoan puniku sampun kaiket sarana talinipun katresnan, ing tembe mboten badhe gampang risak dening sarupinipun sabab ingkang maneka-warni. Ing mriki saget tinembungaken sarana saloka: “katresnan ingkang mboten saget luntur dening tibanipun udan lan mboten saget gapuk dening panasipun srengege”. Katresnan makaten punika saget gesang subur ngrembaka ing pasiten menapa kemawon sauger kekalihpun sami dene mangertos wajibipun tiyang jejodhoan.

         Mugi kasumurupana manawi sadaya manungsa punika, ageng alit, tuwa anem, priya wanita, ing sajronipun gesang wonten alam donya punika mesthi kadunungan raos kasenengan lan kasisahan. Manawi nembe pinuju nampi kabungahan, angsal kanugrahan utawi nampi kamulyan arupi ganjaran raja brana, adhakanipun manungsa punika lajeng seneng-seneng, suka parisuka, gumuyu latah-latah, saha raos mongkog manahipun. Nanging, suwalikipun manawi nembe pinuju angsal pacoban, godha rencana, kadosta lara wuyung, nandhang raga, kasrakat, kasripahan, papa sangsara, lan sanes-sanesipun, adhakanipun manungsa punika lajeng sisah, nggresah, sambatipun nguru-ara, isinipun amung nguthuh, tangisipun mboten leren-leren ngantos eluhipun mbanyu mili kados seganten anakan. Samanten ugi ing sajronipun jejodhoan, inggih mboten luput saking kabungahan lan kasisahan ingkang dhatengnipun gilir gumanti, kados dene ilinipun toya grojogan sewu lajeng mili terus liwat benawi Solo menyang seganten purugipun, mboten leren-leren inggih kados ugi sumribitipun angin wengi.
        Mahanani bab ingkang kados makaten wau, mila bingah sisah, mulya papa, lan mukti sengsara punika kedhah sami dipuntampi sesarengan kanthi sabar narimah lan rilanipun manah. Raos panarimah ing pandum kedhah sampun gumarit sajronipun manah, awrat entheng kedhah dipunlampahi sesarengan. Karukunan ingkang sajati kanthi adhedhasar sih katresnan ingkang suci murni, saget damel swasana katentreman ing sajronipun mbangun bale wisma, satemah andayani rumeseping panggulawenthah ingkang prayogi tumrap para putra lan putri menapa dene sanak kadhang kulawarga sadayanipun.
        Kosok wangsulipun, pasulayan, padudon, saha cecongkrahan saget nggempalaken katresnan, ingkang lajeng damel petengipun swasana, satemah andayani cabaring pandhidhikipun para putra lan putri menapa dene sanak kadhang kulawarga sadayanipun. Tundhonipun sadaya gegayuhan badhe sirna, muspra, mleset saking angen-angenipun, bebasanipun: matang tuna, numbak luput, saha kabenthus-benthus lampahipun. Grubyakan ngalor-ngidul mboten kapeneran anggenipun lumampah, awit peteng saha lunyu margi ingkang dipunlampahi. Mila ingkang kados maketen punika sasaget-sagetipun kedhah dipunsingkiri. Tumindhak ingkang kados makaten punika mboten becik, senes wajibipun tiyang jejodhoan.

Kuwajibanipun Wanita
        Mugi kinawruhan, manawi sawijinipun priya punika rumaos begja  kemayangan gesangipun manawi saget mengku garwa satunggalipun wanita ingkang becik bebudhenipun, inggih punika wanita ingkang tansah setya tuhu saha ngabekti dhumateng kakungipun. Anggenipun setya tuhu lan ngabekti dhumateng kakungipun wau mboten ngemungaken manawi nembe pinuju kasinungan kamulyan lan kasenengan. Senaosa ing sajronipun nandhang papa cintraka lan sengsara nistha malih, wanita inggih tetap setya tuhu lan ngabekti dhumateng guru lakinipun, mboten owah gingsir babar sepindah. Ing jaman semengke raos setya tuhu lan ngabekti dhumateng kakungipun punika saget dipunsalokaaken kados dene “adegipun pondasi betonan dalan tol layang ing Jakarta”. mBoten badhe ambruk manawi katabrak pesawat mabur kados gedhung WTC ing Amerika, jamanipun Osama bin Laden. mBoten rubuh manawi kenginng lindu daharu kados ing Jepang atawi Aceh ingkang sampun kapengker, inggih mboten ambruk manawi kenging gelombang tsunami, utawi mboten obah mosik manawi katrajang banjir ageng kados ing jamanipun Nabi Nuh makaten. Raos setya tuhu lan bekti wanita dhumateng kakung makaten ingkang tetep kukuh, madeg, manteb, jejeg mung mindheng sawiji dhumateng kakungipun.
        Wanita ingkang ambeg utami, becik bebudhenipun, punika manawi saget nelukaken kakungipun mboten sarana “kekerasan“ nanging sarana bekti lan pangastuti ing Hyang Widhi. Tembung “nelukaken” ing mriki mboten ateges ngasoraken, ingkang nggadhahi pikajeng njajah, nanging tegesipun  saget damel mbangunturutipun kakung tumrap rembag utawi pikajenganipun ingkang tumuju dhumateng kabecikan, kasaenan, saha pandamel ingkang bener. Sarana makaten punika tetep wonten ing “saluran komunikasi” antawisipun tiyang kekalih ing sajronipun mbangun bale wisma ingkang  tuhu harmonis tuwin bahagia.
Sarana pratikelipun ingkang pratitis, wanita utami saget ngenthengaken kasisahan saha majaraken pepeteng ingkang nembe sinandhang dening kakungipun. Wanita saget damel padhangipun bebrayan bale wisma manawi tansah saget nuju prana. mBoten kados lekasipun wanita ingkang tuna ing budi, manawi kakungipun saweg kataman ing pepeteng utawi kasisahan, mboten dipunlelipur, malah-malah dipunpaiben saha dipunsalah-salahaken. Mila ingkang kados makaten wau kedhah dipunsetitikaken dening para kaum wanita utami supados saget dados tepa palupi utawi tuladha bebrayan  mbangun bale wisma ing masyarakat agung.
Dene tumrap kakungipun, wanita ingkang utami punika mboten amung ngemungaken saget tumindhak dados garwa, nanging ugi saget dados mitra-darma, kadhang sinarahwadi, saha dados bapa-biyungipun tumrap kakungipun. Suwalikipun, wanita ingkang cupet ing budi, cekak nalaripun, rupak budinipun, brangasan, manawi pinuju pasulayan kaliyan kakungipun lajeng kesah tanpa pepoyah, ninggalaken griya, purik, mutung, lajeng wangsul dhateng tiyang sepuhipun. Wonten ing paran lajeng purun nyatur alanipun saha mbikak wewadi kakungipun kaliyan tiyang sanes punapa dene sanak kadhangipun. Wanita ingkang kados makaten wau mretandani nelakaken asoring bebudhenipun, kasar tumindhakipun, saha mboten saget dados patuladhan ingkang sae kangge putra-putri tuwin bebrayan agung.
Kanggenipun wanita butaarepan (cemburon) dhumateng kakungipun punika limrah saha inggih sampun samestinipun. Makaten wau manawi anggenipun butaarepan wau kasurung dening pangeman ingkang tuwuh saking raos katresnan tumrap garwanipun. Ewa semanten manawi kabangeten anggenipun butaarepan punika inggih mboten prayogi. Amargi saget ngrusakaken katentremanipun bale wisma, tuwin adakanipun lajeng nuwuhaken raos mboten pracaya-pinracaya, malah-malah saget ugi ngrusakaken manah saha pikiran, nalangsa ing batos, umpaminpun kawontenan wau saya dangu saget dados raos panalangsanipun manah, nggrantas, nguthuh, lan sanes-sanesipun. Dados jalaran mumeting sirah, kodhenging pikiran, kera saliranipun, saha poyang-payingan ngaler ngidul.

Musthikaning Wanita
Senaosa wonten ing griya, mboten medamel wonten ing pakantoran, wanita punika wajib saha prayogi ngadi salira sarta ngadi busana, liripun mematut dhiri ingkang tumuju dhumateng kakungipun. mBoten ateges lajeng kersaipun ngadi salira saha ngadi busana wau amung manawi badhe dhateng papan pasamuan kemawon, ingkang ateges kangge tiyang sanes. Kados makaten wau inggih tamtu mboten prayogi. Nanging, mugi mboten klentu ing panampi, ngadi salira saha ngadi busana wonten ing griya punika inggih mboten perlu mengangge busana ingkang sarwa anyar, gres, sandang pangangge ingkang sae-sae saha awis-awis reginipun wedalan njawi nagari, impor saking Paris utawi Jerman, menapa dene mengangge rerenggan ingkang sarwa gumebyar, kadosta ngagem emas, mutiara, berlian, utawi inten. Mengangge ingkang sarwa edipeni punika mboten kados makaten. Punika wau sanes ingkang dipunpikajengaken ngadi salira saha ngadi busana wonten ing griya tumrap kakungipun. Cekap sarana resikipun salira, badan wadhag sakojur wangi, pikiran sehat, rikma karumat utawi pinata ingkang prayogi, sandangan ingkang sarwa resik, rapi, mboten kumel, ngresepaken pandulu saha manah, pamasangipun tumata saha prasaja, nanging tetap pantes saha narik kawigatosan tumrap sang kakung.
Sarana memantes salira, wanita lajeng angadhahi daya tarik tumrap kawigatosan kakungipun. Wontenipun daya tarik ingkang kados makaten wau, kakungipun lajeng tansah rumaos jenak saha kraos wonten ing griya, ingkang dados wewengkonipun. Sang kakung mboten perlu andhadhak jajan wonten ing njawi griya, awit wonten ing griya sampun pepak sarta sarwa cumawis menapa ingkang dipunbetahaken. Pamrayogi kula tiyang kakung makaten aja tansah dipungegubel saha dipunbanjiri pamothah sarta panyuwun ingkang maneka warni. Mugi sageta tumindhak ingkang pratitis, saget tansah nuju prana kanthi angon mangsa saha kahanan. Wanita ingkang lantip saget nyumurupi dhumateng menapa ingkang dados kabetahanipun sang kakung, saha ugi mangertos menapa-menapa ingkang mboten dipunremeni dening kakungipun. Wanita ingkang makaten wau saget dipunsebat dados “musthikanipun wanita”.
Mugi dipunmangertosi bilih sampun kalimprah manawi para priya punika anggadhahi watak ugungan (manja), remen dipunela-ela dening garwanipun. Saget dipunpesthekaken bilih saben priya punika badhe langkung remen saha langkung rahap manawi dhahar dhedhaharan ingkang dipunolah dening garwanipun piyambak. Rumaos mbedhedheg panggalihipun amargi dipunladosi saha dipungumateni dening garwanipun. Saumpami kakungipun punika kaanggep Sri Nata, garwa punika minangka warangkanipun, inggih Risang Nindya Mantri ingkang tanggel jawab ngasta pusaranipun praja tumrap karaharjanipun nagari saha wewengkonipun. Garwa punika wonten ing griya dados sembarang menteri, ngrangkep jabatan, inggih menteri pangan saha “urusan rumah tangga”, menteri kauangan, menteri pendhidhikan, menteri kasarasan, lan sanes-sanesipun.
Sepindah malih, kuwajibanipun wanita ing salebetipun mbangun bale wisma punika sasaget-saget damel swasana ingkang MAT (Marem, Ayem, Tentrem). Wanita ingkang prigel nyepeng bale wisma kanthi linambaran bebudhen ingkang utami punika saget dados musthikaning para wanita. Menapa malih manawi tansah ngabekti dhumateng Pangeran Ingkang Maha Agung, tamtu swasana ing salebetipun griya tansah liniputan raos ayem tentrem saha kabahagian. mBoten kesupen ing saben dintenipun tansah nyenyuwun sih anugerah, tuntunan, pepadhang, pangayoman, saha kekuatan lahir batos dhumateng Gusti Ingkang Murbeng Dumadi manawi pinuju nandhang prihatos, tuwin ugi mboten kesupen tansah ngunjukaken raos bekti sarta syukur ing ngayunanipun Pangeran salebetipun nampi kanugrahan kamulyan lan kabahagiaan.

Kuwajibane Priya

       Sapunika lajeng kados pundhi kuwajibanipun priya ing salebetipun jejodhoan? Dene tumrapipun priya ingkang sampun angsal jodho satunggalipun wanita utami ingkang dados pilihanipun, sauger caranipun milih kados sampun katerangaken ing nginggil, “wanita ingkang dados garwa panjenengan wau lajeng kareksa ingkang ngatos-atos kanthi tangsul katresnan ingkang sejati”. Ing serat Darmawasita, anggitanipun para leluhur ingkang sampun kawuri, nyebataken: “Saderengipun panjenengan pikantuk jodho, elekaken paninggal panjenengan ingkang sak wiyar-wiyaripun, nanging sasampunipun panjenengan pikantuk jodho, sapunika gantos paningal panjenengan kedhah ngeremaken ingkang rapet, sak dipet-dipetipun”. Tegesipun, sasampuipun pikantuk jodho, kaum priya mboten malang tumoleh malih, mboten ngeling-eling utawi migatekaken wanita saliyanipun garwa panjenengan. Kados sampun katur ing tembang asmaradana ing ngajeng: “luput pisan kena pisan”, inggih amung garwa panjenengan pribadi. Inggih amung kaping sepindah punika wau, mboten wola-wali rabi malih, kagodha dening gebyaring wentis kuning kados Begawan Wisrawa ing lampahan wayang “Sastra Jendra Hayuningrat” kacanthol sengsemipun asmara Dewi Sukesi, lajeng kasupen dumatheng kuwajiban suci dados dutanipun nata Prabu Danapati ing nagari Lakapala.
Tumrapipun kaum priya, karukunan saha katentremanipun bale wisma kedhah tetep kajagi, sampun ngantos wonten dredah utawi pasulayan, sanadyan saking sabab ingkang amung sepele saha remeh-remeh kemawon. Awit dredah utawi cecongkrahan punika saget anjalari sudanipun raos katresnan, saget damel petengipun swasana saha ugi ngedohaken dathengipun rejeki. Malahan manawi dredahipun wau sarana migunakaken suwanten ingkang sero, kasar, saha saru, lanjeng wonten “piring terbang”, bala-pecah ingkang mboten lepat tumut dados bubrah, lajeng dados sasaranipun kanepson, sarta suwanten ingkang pating jlerit ingkang mboten karuh-karuhan, punika mertandani manawi asoring budi, inggih tiyang ingkang nembe ketaman pepeteng, klebon setan, ngongas siyungipun Batara Kala saha Batari Durga. Sasanesipun makaten, pasulayan ingkang kados makaten punika nuladhani awon tumrap para putra lan putrinipun. Para putra putri ugi tumut mboten jenak manahipun, mboten kraos wonten ing griya, lajeng medal griya damel polah, malah salah kadadosan saget kacanduan narkoba, damel film “porno” tiru-tiru tiyang sanes ingkang mboten genah, lan sanes-sanesipun ingkang mboten lumampah ing margi bener inggih margi utami ingkang anjog ing karahayon saha katentreman langgeng, lajeng damel wirangipun kulawarga.
Manawi wonten pikajengan utawi pamanggih ingkang benceng, rembag ingkang sulaya saha suwanten ingkang mboten kapenak, becik kedhah sami dipunrembag kanthi sarana wicara ingkang alus, telaten, sabar, saha gemati supados pikantuk margi ”kompromi”. Sarana ”kompromi” punika nedhahaken manawi margi ingkang dipunlampahi mboten ngrugekaken salah satunggalipun pihak, “win win solusi”. Minangka pangemong saha angenaki manahipun garwa panjenengan, kaum priya kedhah purun ngalah tumrap laku satindhak, tembung sakecap. mBoten mbrekunung, ngalap menangipun piyambak, dupeh nyepeng panguwaos, lajeng kasupen dumatheng kuwajibanipun priya minangka saka gurunipun kulawarga.
Priya sampun tumindhak slingkuh, prayoganipun blak-blakan kemawon tumrap samubarang prakawis ingkang wonten gegayutanpun kaliyan harmonisipun bale wisma. Pangrengkuhipun kaum priya dumatheng sanak kadang ingkang saking pihak garwa kedhah mboten kenging benten kaliyan pangrengkuhipun dumatheng sanak saduluripun piyambak. Manahipun kaum priya kedhah momot saha njejegaken dumatheng adil. Sampun lajeng ”emban cindhe emban siladan”. Sasaget-saget kaum priya sampun ngantos nindhakaken bab-bab ingkang sakinten saget nuwuhaken kanepson saha butaarepanipun ingkang garwa. Kedhah sasaget-saget damel ”nuju prana” murih saget damel suka pirananipun garwa.

Gegayutan Bab Wayuh
Pakde Narto dhawuh ngandhika ing buku Perkawinan Bahagia manawi sasaget-saget kaum priya sampun ngantos wayuh, rabi langkung saking sepindhah (poligami), ”luput pisan kena pisan”, kados surasanipun tembang asmaradana ing ngajeng. Rabi wayuh punika awrat sesangganipun saha kathah ingkang dados syarat-syaratipun. mBoten ateges mancahi, menapa dene ngewahi, bab pranatanipun agami Islam ingkang sampun wonten. Pranatanipun agami Islam punika sadaya becik, sae, amargi punika sadaya sami mengku kawicaksanan. Miturut pranatanipun agami Islam, tiyang jaler punika kenging gadhah garwa langkung saking satunggal, kathah-kathahipun ngantos sakawan. Sepindhah malih, makaten punika manawi tiyang kakung saget netepi syarat-syraratipun tiyang wayuh. Pranatan ingkang makaten punika mboten kenging tinampi kanthi lamba, nanging panampinipun kedhah ngangge kamursidan (kawicaksanan). Jer sayektinipun pranatan kados makaten punika kangge kawontenan ing salebetipun kahanan darurat, genting, utawi kahanan ingkang mboten normal.
Kahanan ingkang dipunsebat darurat punika tuladhanipun ing mangsa sakbubaripun paperangan ageng, kadosta perang donya menapa dene perang ingkang amung wonten ing nagarinipun piyambak. Kahanan ingkang kados makaten wau kathah priya ingkang gugur dados bebantenipun perang, kongsi kathah wanita ingkang kecalan pangayomanipun utawi guru lakinipun. Para wanita punika wau lajeng nandhang warna-warninipun kasangsaran ingkang tuwuh saking paprangan kasebat, cacahipun para wanita langkung kathah kaliyan cacahipun kaum priya. Inggih ing kahanan ingkang kados makaten wau kaum priya pikantuk kalonggaran rabi langkung saking satunggal utawi wayuh. Semanten punika wau manawi priya kasebat sembada, nyekapi sandang saha panganipun, kabetahanipun rumah tangga, lan sanes-sanesipun menapa ingkang dados syaratipun wayuh. Dene syarat utaminipun inggih tumindhak adil. Nanging, menapa inggih saget tumindhak adil kados dene ngkang dipuntuladhani dening Kanjeng Nabi? Muli, anggonipun tumindhak wayuh punika wau mboten amung kasurung saking kordanipun hawa nafsu, nanging kasurung saking derengipun kamanungsan, inggih punika niyat tetulung saha ngayomi kaslametanipun para wanita ingkang sampun kecalan guru lakinipun. Ngentasaken para wanita saking sadaya panandhang.
Dados, klentu sanget manawi pranatanipun agami ingkang wiyar kanthi mengku suraos ingkang luhur sarta ngemu kawicaksanan wau lajeng dipunsalahpigunakaken dening para priya ingkang mboten gadhah raos tanggel jawab, nguja dumatheng hawa nafsu kahewanipun. Manungsa ingkang kados makaten punika amung mikir dumatheng karemenanipun dhiri pribadi, ical raos tanggel jawabipun. Priya ingkang wantun nindhakaken wayuh ingkang kados makaten punika mesti pikanthuk bebendhu saking Gusti Ingkang Maha Adil. Wujud bebendhu punika arupi pandhang ingkang maneka-warni, ingkang mboten gampil panolakipun. Upaminipun tindhak wayuh saget dados sumberipun pasulayan saha memengsahan, malah saget ugi ngantos paten-pinatenan sabab petengipun penggalih. Kahanan ing sajronipun bale wisma dados peteng ndhedhet lelimengan, kaebegan dening ubalipun para angkara murka, para cidra, para padu, saha para cecengilan.
        Wiji katresnan ingkang suwaunipun gumolong suci murni mboten amung gempal, ing sakala sirna rubuh kaglandang dening ubalipun kanepson, kabrangas dening kobaring manah panas ingkang makantar-kantar, saha katiyub dening kelara-laranipun penggalih ingkang mboten gampang angsal tamba. Sanadyan priya ingkang saweg nampi bebendhunipun Pangeran punika wau tiyang ingkang kasinungan drajat luhur, sugih bandha donya, mas picis, saha bala mitra kadhang ingkang kathah, ewa semanten raosipun manah mboten tentrem, mboten marem, saha mboten ayem, sabab dipunburu-buru dening mengsahipun, dipunkuyo-kuyo dening tiyang sanes dados jalaran pasiksanipun batos. Inggih kahanan ingkang kados makaten punika saget kawastanan ngraosakan gesang wonten ing narakaipun ndonya.

 Resep Ces Pleng
        Salajengipun Pakde Narto ing buku Perkawinan Bahagia dhawuh ngandhika: Milanipun sasaget-saget kaum priya sami nyingkirana tumindhak ingkang nalisir saking bebener ingkang kasebat wau, inggih punika nindhakaken wayuh ingkang amung sarana kasurung dening hardanipun hawa nafsu khewanipun. Sampun amung ngumbar syahwatipun saresmi kemawon sarana wayuh, rabi langkung kaping sepindhah. Manungsa makaten pancen kasinungan hawa nafsu syahwat, nanging sasaget-saget dipunatur kanthi pranatan ingkang wonten, kanthi ambeg susila anoraga, murih atmaja turunipun saget dados manungsa utami saha gesang mulya, dados manungsa purusatama. Dene resep ingkang ces pleng, manjur kangge jampi sesakitipun kulawarga sakinah waramtan kados makaten.
  1. Manungsa katurunaken Gusti Ingkang Murbeng Jagad wonten ing alam donya punika mengku kuwajiban suci. Para priya sami kautus dening Pangeran minangka sarana mbabaraken Karsaning Pangeran, inggih punika minangka lantaran tumurunipun Roh Suci, inggih jiwanipun manungsa ingkang sajati. Dene para wanita ugi kautus dening Pangeran minangka lantaran nampi sarta anggarba tumurunipun Roh Suci punika wau. Mila ing sajronipun mbangun bale wisma kedhah dhinasaran kanthi telung prakawis, inggih punika (1) katresnan ingkang sajati, (2) niat ingkang suci murni, saha (3) kasusilan ingkang ambeg utami.
  2. Palakrami kanthi palilahipun (idinipun) tiyang sepah (bapak-ibu) utawi walinipun, lajeng kaesahaken kanthi nikah dening ingkang wajib (“nikah resmi wonten KUA menapa dene Catatan Sipil”), resmi miturut agami menapa ingkang dados kapercayaanipun saha ugi resmi miturut pranatanipun negari. Sasampunipun nikah resmi kedhah tinangsulan kanthi “katresnan, kasucian, saha kasusilan” ingkang sajati.
  3. Tangsulipun katresnan punika wau kedhah dipunjagi sampun ngantos surut salawasipun. Sasaget-saget katresnan puniika wau dipunrabuk saben dintenipun supados saget gesang subur ngrembaka. Dene rabukipun wonten limang prakawis, inggih punika (1) mong-kinemong, ingkang sami angon mangsa, (2) apura-ingapura, sampun ngantos cecongkrahan, (3) ajen-ingajenan, ingkang saget ngewongaken, (4) tansah nuju prana murih saget adamel suka pirena ing manah, saha (5) tansah mengesthi sarta mangastuti mring hyang Widhi supados pikanthuk sih anugrahipun Gusti ingkang kasinungan raos MAT (Marem, Ayem, Tentrem). Sumarah pasrah ing Gusti. Sumangga.

Satuhu.
Bekasi, 12 Oktober 2014


Minggu, 21 September 2014

TUNA NETRA DAN GAJAHTUNA NETRA DAN GAJAH
 
Alkisah lima orang tuna netra
mereka pergi bersama-sama
menuju ke Taman Marga Satwa
kebun binatang Ragunan, Jakarta
menonton gajah sesuai keinginannya.

Setibanya di Taman Marga Satwa
mereka kemudian bertanya-tanya:
“Wahai gajah engkau berada di mana?”
tidak seorang pun memedulikan mereka
tatapi, ada seorang berpakain pramuka
sangat baik berkenan menuntun mereka
menuju ke tempat gajah sedang berada.

Bertemu gajah, bergembiralah mereka
gajah itu lalu bersama-sama diraba-raba
tapi perabaan masing-masing tidak sama
oleh karena tidak sama jelas berbeda-beda.

Tuna netra Si Andut meraba di belalainya,
kemudian dengan suara lantang ia berkata:
“Ee..., gajah itu gembur kenyal nyata-nyata
seperti halnya lintah yang amat besar saja,
karena bergerak-gerak seperti ular kobra”.

Tuna netra Si Brekele meraba bagian telinga,
lalu dengan suara agak sinis terlontar kata:
“Andut jelas bohong, janganlah jadi jumawa
gajah ini seperti kipas besar, begitulah kiranya.”

Lain halnya sama Cekidot yang sok tahu semua
dua kaki gajah yang di belakang dia raba-raba
lalu, dia membantah kata-kata dua saudaranya:
“Kalau tidak melihat itu, ya janganlah berkata,
ini saya buktikan sendiri, gajah itu sepertinya
pohon pinang yang panjang besar bulat saja”.

Dower mendengar ketiga temannya lalu tertawa,
perut gajah besar kebetulan sedang dia raba-raba,
lalu dengan pongahnya memberi nasihat ke semua:
“Mengertilah sesungguhnya wahai sahabat semua,
bahwa yang benar gajah itu seperti beduk masjid raya”.

“We lha..., semua sahabatku ngawur itu bagaimana”,
Si Engkai dengan lantang menyanggah teman-temannya,
kebetulan ekor gajah yang berbulu sedang diraba-rabanya,
“Gajah itu seperti seekor belut berbulu, bergerak-gerak saja”.

Kelima tuna netra itu lalu saling berbantah
tiada seorang pun dari mereka mau mengalah
meskipun pendapat mereka itu jelas-jelas salah
tetap yang benar hanya pendapat masing-masinglah
untunglah si pramuka melerainya dengan ramah-tamah.

“Sabar..., sabarlah..., Saudara-saudaraku yang tercinta.
Sudilah kiranya engkau sekalian menenangkan jiwa.
Masing-masing hanya menyentuh satu bagian saja,
dan tentulah hal itu keliru cara kalian memahaminya.
Tidak ada akal pikiran manusia yang tahu segalanya.
Semua membayangkan sesuatu yang salah adanya.

Ciptaan tidak mengetahui tentang keilahian Yang Esa.
Tidak ada jalan dalam ilmu pengetahuan ini yang bisa
ditempuh hanya dengan kemampuan yang biasa saja.

Bekasi 21 September 2014


Catatan:
Kisah ini lebih populer dalam versi Rumi, 
The Elephant in The Dark House,
yang dimuat dalam Matsnawi.
Guru Rumi, Hakim Sanai,
lebih dahulu mengisahkan kisah ini
lewat buku pertamanya,
sebuah karya klasik The Walled Garden of the Truth.
Kisah ini diambil dari buku
Olah Rasa di Dalam Rasa (2013:87--88)
karya R. Soenarto Mertowardojo


Selasa, 15 Juli 2014

RODA DUNIA


RODA DUNIA

Berputarnya roda dunia
betapa dirasakan manusia
oleh karena di dalamnya dia berada
semua menjerit ketika digilas roda dunia
menangis meraung dan menghiba-hiba
selalu menyalahkan nasib buruk dirinya
tapi, ketika berkuasa dia tertawa gembira
seolah mendapatkan kebahagian di surga
diperdaya oleh silap pesona maya dunia
sadarlah bahwa hidup hanya sementara
kembali ke Jalan Benar ya Jalan Utama
Jalan yang berakhir dalam hidup bahagia
hidup sejahtera di dunia dan juga di Surga.
.
Lihatlah, para elit partai saling berkoalisi
betapa mereka haus kekuasaan duniawi
menjegal, menghalalkan cara demi ambisi
tengoklah Rakyat jelata butuh kuali berisi
setidak-tidaknya harus ada kuah dan nasi
agar perut keroncongannya dapat berisi
hidup tenang tenteram dan damai abadi.

Roda dunia berputar ke kanan dan ke kiri
siapa tidak waspada dapatlah celaka nanti
siapa selamat tanda ia senantiasa berbakti
tiada lupa iman dan takwa selalu menyertai
disempurnakan dengan Panca Darma Bakti
Jalan Keselamatan menuju ke hadirat Ilahi.


Bekasi, 15 Juli 2014

Senin, 14 Juli 2014

MERASAMERASA

Jikalau hidup harus merasa
apa yang dapat engkau rasa
merasa lapar ketika perut hampa
merasa haus ketika datang dahaga
merasa panas ketika tak bersahabat cuaca
merasa dingin ketika salju dan hujan es tiba
  
Menghilangkan lapar, perlu sesuap boga
melenyapkan haus, perlu seteguk tirta
perlu pendingin mengatasi panasnya raga
juga perlu selimut melawan dinginnya cuaca
manis, asam, asin, getir, pahit hidup sudah biasa
suka duka, papa sengsara, terlunta-lunta, menderita
setiap saat dirundung pelbagai bencana dan malapetaka.

Oh..., dunia.... dunia, mengapa dan mengapa
engkau setiap saat selalu dan selalu bergelora
menggerakkan dinamika insan untuk bekerja
berusaha mencukupi kebutuhan hidup keluarga
kapan dia merasa hidup sejahtera dan bahagia
merasa damai, tenang, tenteram, dan merdeka
terbebas dari segala derita hidup di dunia fana

Merasa dan merasa itu sifat alamiah manusia
merasa dirinyalah yang paling luhur dan mulia
merasa dirinyalah yang paling berkuasa di dunia
merasa dirinyalah yang paling hebat satu-satunya
merasa dirinyalah yang paling ahli ilmu segala rupa
merasa dirinyalah yang paling pintar dari lainnya
merasa dirinyalah yang paling super dan jaya
dan tetap merasa serta merasa segala-galanya
itu semua pertanda penyakit kronis kumabeta
oleh sebab itu, ia lalu adigang adigung adiguna
akhirnya berwatak sombong, angkuh, dan jumawa
lalu dia terperosok jatuh ke dalam jurang sengsara.

Hai manusia, sadar dan bertobatlah segera
kembali ke Jalan Benar ialah Jalan Utama
Jalan yang berakhir dalam hidup bahagia
sejahtera di dunia dan juga di surga.

Bekasi, 14 Juli 2014

Rabu, 09 Juli 2014

BLENCONG
BLENCONG

Obor penerang
bagi seorang dalang          
ketika memainkan wayang
agar wayang terlihat terang
raksasa-raksasa yang garang
atau para ksatria yang tenang
punakawan yang selalu girang
tidak sakadar bayang-bayang
yang tampak remang-remang.

Ajaran Ilahi yang tergelar di bumi
ibaratnya obor untuk menerangi
bagi mereka yang masih diliputi
setiap saat oleh kegelapan duniawi
kegelapan setiap waktu menghantui
perjalanan kita menuju ke surgawi
perjalanan hidup menghadap Ilahi.

Mereka yang merasa mempunyai
obor penerang petunjuk agamawi
tak perlu memakai obor penerang ini
cukup kiranya mengkaji isi kitab suci
mampu memberi puas dan terang hati
dilaksanakan dengan sadar berbakti,
iman dan takwa pun selalu menyertai
niscaya sampai ke kesunyataan sejati.

Kalam Ilahi yang diibaratkan obor ini
gunakanlah untuk menerangi hati nurani
supaya selamat jalanmu menuju surgawi
jangan hanya memandang terang obor ini
malahan engkau dapat menjadi silau nanti
bahkan dapat terpeleset dan jatuh ke bumi
hingga akhirnya tidak kembali lagi pada Ilahi,
jangan pula saling mengunggulkan obor ini
sebab dapat menimbulkan perselisihan nanti.

Bersungguhlah melaksanakan Kalam Ilahi
Obor penerang jalan menuju ke Surgawi
Blencong suci hakiki penerang hati nurani
Selamat sampai Taman Kemuliaan Abadi.


Bekasi, 8 Juli 2014


Minggu, 04 Mei 2014

HIDUP MENGEMBAN KEWAJIBAN


HIDUP MENGEMBAN KEWAJIBAN

Jikalau hidup harus mengemban kewajiban
kewajiban apa yang dapat engkau lakukan:
berbakti kepada Tuhan Yang Maharahman
dengan sanantiasa sadar, takwa, dan iman
jalan untuk dapat mencapai ketenteraman.

Mencari dan mencari pelbagai pengetahuan
pengetahun berguna mengasah kemampuan
kemampuan menjadi tolak ukur kepribadian
kepribadian luhur dan mulia pun didambakan
oleh siapa yang akan mencari kebahagiaan.

Berusaha dan berusaha menemukan pasangan
pasangan hidup dapat melanjutkan keturunan
keturunan berguna mengembangkan kehidupan
kehidupan mulia menjadi kewajiban setiap insan
mengemban kewajiban suci sesuai karsa Tuhan.

Bekerja dan bekerja guna mencukupi kebutuhan
bekerja dan bekerja sesuai dengan keahlian kalian
mengabdi secara tulus kepada negara kesatuan
membangun nusa dan bangsa demi kemakmuran
dan juga selalu menjaga kesatuan dan persatuan
hidup rukun damai sejahtera dan membahagiakan.

Ke mana gerangan hidup menjadi tujuan
ke utara, ke timur, ke barat, dan ke selatan
menyusuri kota demi kota hingga metropolitan
mendaki setiap gunung dan menyeberangi lautan
berkeliling terus mengitari dunia hingga jempalitan
tidak kunjung juga bertemu dengan sangkan paran
hanyalah bertobat dan kembali sadar kepada Tuhan
segalanya tenang, tenteram, dan membahagiakan.

Hanya bertobat dan kembali sadar kepada Tuhan
melaksanakan kesanggupan suci yang diemban:
selalu sadar, percaya, dan taat kepada Tuhan
sebagai tugas ke dalam yang harus dijalankan
sadar maknanya ialah berbakti kepada Tuhan
percaya semata hanya satu sembahan: Tuhan
tetap berusaha mentaati semua Sabda Tuhan
agar tenteram setiap hari janganlah dilewatkan.

Bekasi, 4 Mei 2014 

Minggu, 20 April 2014

WAHYU CAKRANINGRAT


WAHYU CAKRANINGRAT

Si cendekia menyebut wahyu roda dunia,
wahyu cakramanggilingan nama lainnya
wahyu kekuasaan dunia dan akhirat artinya,
siapa pun orangnya tentu berhak menerima
asalkan mereka memenuhi syarat-syaratnya
berjalan di Jalan Benar, yakni Jalan Utama
jalan yang berakhir dalam hidup sejahtera,
tenang, tenteram, damai, dan juga bahagia.

Alkisah, dalam dunia pewayangan Jawa
ada tiga ksatria penuntut wahyu roda dunia:
pertama, putra mahkota negeri Hastinapura
bernama Raden Lesmana Mandrakumara,
kedua, seorang ksatria dari Parang Garuda
bernama Raden Samba ialah si Wisnubrata,
dan ketiga, ksatria Plangkawati kediamannya,
bernama Abimayu atau Raden Angkawijaya.

Berbekal keinginan memiliki wahyu roda dunia
mereka bertiga itu lalu saling berlomba-lomba
melakukan tapa brata di tengah hutan Gangga
dengan laku dan cara menurut pemahamannya
satu dengan lainnya tentu dapat berbeda-beda.

Saat ditanya tentang kesanggupannya bertapa
Lesmana Mandrakumara menyanggupi bertapa
tetapi, laku dari Raden Lesmana Mandrakumara
menjalankan tapa brata di hutan itu ada syaratnya
ialah dia menginginkan dijaga pamannya Kurawa,
yang terpenting baginya bekal harus diawa serta
terutama minuman dan makanan segala rupa
agar nantinya tidak kelaparan pada saat bertapa
dengan bekal itu diri si tapa akan tenang terjaga
wahyunya pun akan mudah menyatu ke dalam raga
keberangkatannya pun diantar oleh para punggawa
Lesmana Mandrakumara juga naik Joli Jempana,
yaitu kereta yang ditarik lebih dari dua ekor kuda.

Lain lagi laku dari putra mahkota Raden Samba
ksatria pemberani yang ingin meraih wahyu juga
keberangkatan dia bertapa di hutan Gangga
juga diantarkan oleh para sentana negara
akan tetapi, hanya sampai di perbatasan kota
selanjutnya berangkat sendiri dengan berkuda.

Ketika dalam perjalanan menuju ke hutan Gangga,
Raden Samba bertemu dengan orang-orang Kurawa
yang juga akan menyambut turunnya wahyu roda dunia.
Secara persaudaraan mereka saling bertegur-sapa
akan tetapi, setelah mengetahui keperluan mereka,
terjadilah selisih pendapat hingga pertengkaran raga
oleh karena Raden Samba hanya sendiri, tanpa bala,
maka dengan sendiri tidak mampu melawan Kurawa,
akhirnya, menyingkirlah Raden Samba dari mereka.

Ada satu kebulatan tekad dalam diri Raden Samba.
walau kalah perang melawan orang-orang Kurawa
bukan berarti harapan memiliki wahyu berhenti juga.
Wahyu Cakraningrat harus diraih dan bisa dimiliknya,
tentu agar tidak bertemu dengan orang-orang Hastina
Raden Samba melanjutkan perjalanan ke hutan Gangga
dari sisi dan arah yang berbeda dengan para Kurawa.Di hutan, Raden Abimanyu dikeroyok oleh lima raksasa
tampak ksatria tersebut agak kewalahan melawan mereka,
dan kebetulan sekali di angkasa terlihat Raden Gathutkaca
sedang mencari Raden Abimanyu atas perintah pamannya
dari angkasa, Raden Gathutkaca telah melihat saudaranya
dengan jelas kejadian yang menimpa Raden Angkawijaya,
segera dan cepat-cepat pulalah turun untuk membantunya
dan dalam sekejab saja, sudah tamat riwayat lima raksasa
ada terpenggal lehernya, ada pula yang pecah kepalanya.

Setelah beristirahat sejenak, Raden Abimanyu bercerita
bahwa dirinya saat ini sedang mencari wahyu roda dunia,
yakni wahyu kekuasaan yang menurunkan raja-raja Jawa,
lebih dahulu Raden Gathutkaca dimohon pulang ke Amarta
memberi kabar kepada para sesepuh yang menantikannya.
Raden Abimanyu melanjutkan perjalanan ke hutan Gangga
hingga sampai di suatu tempat yang dijadikan untuk bertapa.
Punakawan: Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, sementara
berada di tempat yang jauh, menanti selesai tuannya bertapa.

Sudah berbulan-bulan belum ada tanda-tanda selesai bertapa
suatu waktu larut malam, tiba-tiba punakawan melihat cahaya
sungguh sangat terang benderang dan turun di hutan Gangga
pada bagian sebelah timur dan disusul dengan suara bergelora
Punakawan bingung, khawatir terhadap keselamatan tuannya
jangan-jangan gelora suara tadi mengenai Raden Angkawijaya
sehingga mengakibatkan kematian atas diri sang bendaranya.

Baru saja akan beranjak dari tempatnya,
para punakawan mendengar sorak gembira,
ternyata mereka adalah orang-orang Kurawa,
mengapa dan ada apa mereka bersorak-gembira
ternyata wahyu cakraningrat sudah turun pada mereka
dan menyatu pada diri Raden Lesmana Mandrakumara.

Para Kurawa langsung mengajak Lesmana Mandrakumara
pulang kembali ke negeri Hastina, memberi kabar kepada raja.
dengan penuh rasa suka cita dan bahagia yang tiada taranya
hal itu benar-benar dirasakan oleh semua punggawa Hastina
dalam hati masing-masing merasa sukses dan berhasil-guna.
Para golongan tua, antaranya Sengkuni dan Begawan Durna,
merasa berhasil dan sukses mendidik Lesmana Mandrakumara.
Yang muda merasa berhasil memberikan petunjuk dan arahannya
kepada putra mahkota itu, dan masing-masing merasa berjasa:
“kalau tak ada saya mungkin gagal mendapat wahyu roda dunia.”
Mereka akan segera berpesta pora merayakan keberhasilannya.

Di tengah perjalanan kembali pulang ke negeri Hastinapura
rombongan para Kurawa tersebut berhenti dengan tiba-tiba
sebab Lesmana Mandrakumara bertemu orang berjalan saja
membawa barang bawaan dan tidak menghormat kepadanya
saat tepat berada di depan Raden Lesmana Mandrakumara
maka ditendanglah orang itu hingga terguling-guling merana
dan barang bawaannya terlempar jauh, hancur tiada tersisa.

Para punggawa yang merasa berjasa ikut menganiayanya
orang tua tadi terus saja dipukul dan ditendang seperti bola
lama dianiaya, hingga orang itu hilang berubah jadi cahaya
kemudian masuk ke tubuh Raden Lesmana Mandrakumara
tidak lama kemudian keluar lagi bersama wahyu roda dunia
seketika itu pula, jatuhlah Raden Lesmana Mandrakumara
pingsan, tidak sadarkan diri, hingga waktu beberapa lama,
para Kurawa bersama-sama lari mengejar wahyu roda dunia
Raden Lesmana Mandrakumara ditinggal sendiri di tempatnya.

Sejenak peristiwa berlalu atas kepergian wahyu roda dunia,
tiada tenteram tinggal dalam raga Lesmana Mandrakumara
terlihatlah dua cahaya dari angkasa, turun di hutan Gangga
bagian sebelah barat daya, di tempat Raden Samba bertapa
merasa bahwa dirinya sudah mendapatkan wahyu roda dunia
Raden Samba tentu saja sangat berbesar hati dan bangga
bahwa dengan kekuatan diri sendiri dapat wahyu roda dunia
sebuah wahyu agung yang akan menurunkan raja-raja Jawa.

Berangkatlah Raden Samba meninggalkan tempat bertapa
pulanglah ke Dwarawati dengan hati yang sungguh jemawa
oleh karena Wahyu Cakraningrat sudah berada pada dirinya
tiba-tiba Kurawa datang meminta wahyu pada Raden Samba.
sudah barang tentu Raden Samba tidak memperbolehkannya.
terjadilah peperangan yang seru dengan adu pelbagai senjata
ternyata tidak ada yang bisa melawan kekuatan Raden Samba
para Kurawa lalu lari tunggang langgang meninggalkan Samba
dan tidak ada lagi yang berani berhadapan dengan Wisnubrata.
  
Raden Samba merasa dirinya paling kuat dan sakti mandraguna
sekarang dia pun berani mengatakan: ”akulah segala-galanya.”
bahkan Raden Samba telah berani pula mengukuhkan kredonya:
”Akulah orang yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa“.
Sesudah melontarkan kata-kata demikian, lalu diam sementara,
dia sepertinya mendengarkan lengkingan kata-kata sang ibunda
Anakku Samba, eling den eling, ati-ati marang kehing panggoda.”
dasar Samba anak yang congkak, sombong, takabur, dan jemawa
kata-kata ibundanya itu selalu diingat, tetapi tidak diperhatikannya
bahkan dalam hati kecil Raden Samba menyangkal nasihat bunda
”namanya orang kuat berkuasa karena mendapat wahyu roda dunia,
tidak ada seorang pun yang mampu mengganggu keselamatan saya
contohnya Kurawa tidak akan mampu mengalahkanku ha...ha...ha…”

Sejenak kesombongan Raden Samba sedang bertakhta dalam dirinya,
seketika itu tampak seorang perempuan bersama seorang laki-laki tua
perempuan itu masih muda belia, cantik jelita, anggun, menawan pula  
berkulit kuning langsap, bermata juling, berambut panjang, memesona
dan mereka berdua lalu menghaturkan sembah kepada Raden Samba
sudah barang tentu, Raden Samba sangat rela menerima sembahnya
keduanya ingin mengabdi kepadanya, itulah keperluan mereka berdua
mengapa keduanya menghadap ke sang penerima wahyu roda dunia
seketika itu juga Raden Samba tampak berkenan untuk menerimanya
akan tetapi, si laki-laki tua bangka itu ditolak dengan alasan sudah tua
dan dipastikan tidak mampu bekerja, justru akan membuat kesal saja.

Dengan hinaan seperti itu, lalu menyingkirlah orang tua
tentu saja si perempuan cantik itu mengikuti jejak si tua
akan tetapi, Raden Samba tetap mengejar keduanya,
sambil merayu-rayu si perempuan yang cantik jelita
lalu, jawab si Jelita sambil melontarkan kemarahannya
atas ketidak adilan dan tiada belas kasih pada orang tua,
hanya kepada perempuan cantik saja yang dikejar-kejarnya.
“Wahyu Cakraningrat tidak pantas menghujat dan menghina”.
Kemudian, si perempuan cantik jelita dan orang laki-laki tua
menghilang bersamaan dengan sinar wahyu roda dunia
untuk pergi meninggalkan badan jasmani dari Raden Samba.
Seketika itu, raga Raden Samba terasa lemas, tiada berdaya
bagai orang tak berpengharapan, tak tahu yang diperbuatnya.
Bukan main rasa kecewa Raden Samba atas watak jemawa
yang senantiasa bersarang meliputi kegelapan lubuk hatinya
hingga berakibat wahyu cakraningrat pergi meninggalkannya
tiada tenteram menempati rumah congkak, sombong, jemawa.
Akhirnya, Raden Samba menyadari bahwa wahyu roda dunia
bukanlah miliknya dan bukanlah tempat yang tepat bagi dirinya.

Alkisah, pada tempat lain, di sebelah selatan hutan Gangga
terlihat punakawan, biasa menanti selesai sang bendara bertapa
pekerjaan seperti itu sudah biasa mereka lakukan sejak dulu kala,
sejak zaman Maharesi Manumayasa, nenek moyang Pandawa,
melakukan tapa brata demi kejayaan masa depan anak cucunya
Namun, pada malam hari ini mereka berempat benar-benar merasa
seperti ada bayangan hitam berada tepat di tengah-tengah mereka,
terasa sejuk, tenang, tenteram, dan bayangan tersebut sambil berkata:
Bendaramu bakal kaparingan Wahyu Cakraningrat  dening Jawata”.
begitu mendengar kata-kata demikian itu punakawan bergembira ria
karena bendaranya telah mendapatkan apa yang didiinginkannya
benarlah, kemudian Raden Angkawijaya keluar dari tempat bertapa
wajahnya tampak cerah bersinar dan tubuhnya segar utuh tanpa cela
alam serkitar pun ikut merasakan betapa tenang, tenteram, bahagia.
Memang demikian itulah tubuh yang telah berisi wahyu roda dunia
Oleh karena itu, mereka segera berangkat pulang ke negeri Amarta
mengabarkan bahwa wahyu roda dunia sudah ada pada Angkawijaya.

Tiba-tiba datanglah para Kurawa mengejar-ngejar Raden Angkawijaya
karena mendapat wahyu, semula ada pada Lesmana Mandrakumara,
para Kurawa ingin merebut kembali wahyu kekuasaan atas raja-raja
yang akan menjayakan seluruh bumi nusantara masyhur di dunia,
akan tetapi, para Kurawa dihadang oleh Gathutkaca dan Bimasena,
sehingga para Kurawa tidak mampu mengejar Raden Angkawijaya.
Selamat sejahteralah negeri Amarta hingga menurunkan raja-raja Jawa
dari Angkawijaya ke Parikesit, raja negeri Hastina sesudah Baratayuda,
dari Parikesit hingga raja-raja di Kediri, Majapahit, Demak Bintara,
Mataram, Surakarta, Yogyakarta, hingga Republik Indonesia Jaya,
dan siapa sajalah mereka, tentu Wahyu Roda Dunia akan berbicara:
ketahuilah wahyu kekuasaan itu tidak dapat menetap pada diri mereka
suka dimanja, kurang prihatinnya, suka berbohong, suka berfoya-foya,
dan tentu saja bagi mereka yang memiliki sifat-sifat tercela lainnya.
Demikian juga dengan orang yang memiliki watak hina dina, angkara,
termasuk congkak, sombong, angkuh, iri, dengki, tamak, dan juga loba.
Orang yang mampu menerima wahyu cakraningrat itu dinilai oleh mereka
mencukupi persyaratan yang telah ditentukan, yakni haruslah sembada,
sepi ing pamrih, tulus pambegan, temen-temen, ambeg adil paramarta,
berbudi bawa leksana, dan tentu saja benar-benar dapat dipercaya.

Bekasi, 20 Maret 2014